HG Agro Voorwaarden - Hgagro.nl

Algemene en leveringsvoorwaarden

1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


a. HG Agro: HG Agro of een dealer van HG Agro

b. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met HG Agro een Overeenkomst is aangegaan of wil aangaan, alsmede voor wie HG Agro leveringen en prestaties verricht of zal verrichten alsmede wie een aanbod van HG Agro heeft ontvangen.

c. Overeenkomst: iedere mondelinge en schriftelijke overeenkomst die tussen Afnemer en HG Agro tot stand komt en alle aanvullingen en wijzigingen daarop. Tevens vallen hieronder alle rechtshandelingen betreffende deze Overeenkomst.

d. HG Agro: alle entiteiten die onderdeel danwel verbonden zijn met de HG Agro.

2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Afnemer en HG Agro, waaronder niet limitatief begrepen Overeenkomsten, aanbiedingen, diensten en offertes van of met HG Agro, ook indien deze niet (nader) zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van HG Agro en door derden die door HG Agro zijn ingeschakeld.

3. Aanbod en aanvaarding

1. Aanbiedingen van HG Agro zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is weergegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding bij HG Agro bekende gegevens.

2. Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van HG Agro danwel door het begin van de feitelijke uitvoering door HG Agro

3. Wijzigingen in de Overeenkomst en/of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door HG Agro zijn bevestigd. Indien afwijkingen en/of wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten, is HG Agro gerechtigd deze door te berekenen aan Afnemer.

4. Prijzen

1. Alle prijzen vermeld in aanbiedingen en/of Overeenkomsten zijn vast en exclusief omzetbelasting.

2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst verhoging van de kostprijs optreedt, dan is HG Agro gerechtigd om deze verhoging door te berekenen aan Afnemer of de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeloosstelling.

5. Levering

1. Bij levering Franco zijn de producten voor rekening en risico van Afnemer op het moment van lossen. Afnemer dient zorg te dragen voor deugdelijk ontvangstmateriaal, opslagfaciliteiten en voor een onbelemmerde en risicoloze bereikbaarheid van die opslagfaciliteiten.

2. HG Agro is bevoegd om te leveren in gedeelten. Bij een Overeenkomst waarbij een periode en/of prijs is vastgesteld, dient afname te geschieden naar rato van de overeengekomen periode.

3. Indien HG Agro geen producten aan Afnemer kan leveren, omdat Afnemer deze producten niet afneemt, is HG Agro gerechtigd om:

a. producten op te slaan;

b. producten te verkopen dit alles voor rekening en risico van Afnemer. De eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van Afnemer.

4 Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Betaling

1. Betaling aan HG Agro dient te geschieden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum, zonder verrekening, korting en/of opschorting, door voldoening op een door HG Agro op te geven bank- of girorekening.

2. Indien niet binnen overeengekomen vervaldag is betaald, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer jegens HG Agro direct opeisbaar geworden. Vanaf dat moment is over de verschuldigde hoofdsom een wettelijke rente vermeerderd met 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd, alsmede alle op de inning van zijn vordering vallende, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Voor de buitengerechtelijke incassokosten wordt 15% van de verschuldigde hoofdsom gerekend met daarbij een minimum van €?10.000.

3. Indien niet voldaan wordt aan gestelde vervaldatum van artikel 6.1. is HG Agro gerechtigd om:

a. De Overeenkomst als ontbonden te beschouwen;

b. Alle leveringen uit Overeenkomsten met Afnemer te staken totdat een betaling is ontvangen. De kosten voor opslag zijn voor rekening van Afnemer. Hierbij behoudt HG Agro het recht op volledige schadevergoeding.

4. Betalingen na vervaldatum door of vanwege Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke kosten, verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de opstaande vorderingen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.

5. Op verzoek van HG Agro is Afnemer verplicht om medewerking te verlenen tot vooruitbetaling van producten en/of diensten en/of voldoende zekerheid te verstrekken voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Afnemer.

6. HG Agro danwel een entiteit die onderdeel is van de HG Agro, is bevoegd om vorderingen die Afnemer verschuldigd is of in de toekomst zal zijn in mindering te brengen op vorderingen die Afnemer heeft op HG Agro danwel een entiteit die onderdeel is van de HG Agro.

7. Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

7. Onderzoeksplicht en reclame

1. Afnemer dient bij aflevering op grondige en deskundige wijze te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden. Afnemer dient daarvan HG Agro binnen 7 dagen na aflevering, althans binnen 7 dagen nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, doch niet later dan 6 maanden na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te gegeven. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht van reclame voor Afnemer. Indien Afnemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop de Overeenkomst door HG Agro is uitgevoerd, moet Afnemer onmiddellijk daarvan bij levering van het product of na verlenen van de dienst danwel bij oplevering, aan HG Agro schriftelijk mededeling doen.

2. Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de geleverde producten en/of diensten

3. Afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of gewichtstolerantie, gelden niet als tekortkomingen.

4. Een reclame als bedoeld in artikel 7.1. schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

5. Beantwoordt het afgeleverde product en/of dienst niet aan de Overeenkomst dan is HG Agro slechts gehouden tot vervanging van het betreffende product, hetzij om een pro rata korting op de prijs te verlenen. Dit is slechts ter keuze van HG Agro.

6. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd nadat HG Agro hiermee vooraf en schriftelijk akkoord is gegaan.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. HG Agro behoudt zich het eigendom van door haar geleverde producten voor. Indien een factuur van HG Agro ter zake van geleverde producten niet tijdig wordt betaald, of HG Agro op Afnemer een vordering heeft wegens tekortschieten in nakoming van een Overeenkomst, heeft HG Agro de bevoegdheid het door haar geleverde als haar eigendom terug te vragen.

2. Voor het geval HG Agro het eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, verleent Afnemer aan HG Agro danwel aangewezen derden reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van HG Agro zich bevinden en die producten terug te nemen.

3. Het is Afnemer verboden om de producten buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bezwaren, zolang het eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan. Afnemer is gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer dient deze goederen slechts alleen te leveren onder beding van het betreffende eigendomsvoorbehoud.

9. Ontbinding, overmacht en bevrijding

1. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting voldoet welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van de onderneming van Afnemer, heeft HG Agro het recht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. HG Agro is in die gevallen gerechtigd onmiddellijke voldoening van de openstaande vordering te vorderen.

2. Indien HG Agro, door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld, een Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als Overmacht voor HG Agro. HG Agro is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid

1. Mocht in verband met de uitvoering van een met HG Agro gesloten Overeenkomst schade ontstaan, dan is HG Agro niet aansprakelijk voor de schade indien deze is ontstaan door:

a. Een verplichte overheidshandeling;

b. Niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen;

c. Afnemer aangeleverde onjuiste en/of onvolledige gegevens waarvan HG Agro is uitgegaan;

d. Het gebruiken van producten en/of diensten in afwijking met door HG Agro gegeven voorschriften en/of adviezen.

2. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd door HG Agro of door een door HG Agro in rekening gebrachte gebrekkige dienst of advies, dan is de aansprakelijkheid van HG Agro beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van HG Agro beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst of advies, echter met een maximum van € 5.000,-.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van HG Agro ter zake van gebreken in geleverde goederen, jegens HG Agro en de door HG Agro bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, een jaar.

11. Diversen en toepasselijk recht

1. De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de Overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

2. De administratie van HG Agro strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van Afnemer.

3. Op alle overeenkomsten met HG Agro is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen is bevoegd van geschillen kennis te nemen. HG Agro behoudt zich echter het recht voor om de contractspartij aan haar hoofdvestigingsadres te dagvaarden.